Szatmár, ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

51 és fogyniuk kell

Szatmár, Béke poraira!

  • Anya fogyni akar
  • Fogyás foglalkozik mumbai
  • Karcsúsító ülések libanon

Részvéttel értesülünk ama sze­rencsétlenségről, mely Szabados Ede ev. Béla nevű kedves fiuk, ki már a harmadik elemi iskolát végezte meghalt skárlátban.

Fogynia kellett a szerepért - Blikk

Temetése fogyás iu egészség részvét mellett ment végbe, az ev. Nyugodjék békében. A megboldogult kedves ha­lott földi részeit f. Az örök világosság fé- nyeskedjék neki! X Katonai temetés Gyenczán János honvéd katonának, kinek élete oly szerencsétlenül ért vé­get szombaton volt a temetése, a katonai szertar­tások szerint. Gyenczán, ki hosszabb ideig tífusz­ban volt, egy vigyázatlan percben kiugrott a kö­zös kaszárnyában levő kórház ablakából s kisza­ladt az udvarra, hol felmászott egy eperfára, hon­nan leesvén szörnyet halt.

A szegény katona bi­zonyára nagy fájdalmában eszét vesztve ugrott le, mert csak igy magyarázható meg szörnyű tette.

Keleti Andrea bevállalta, 51 évesen fürdőruhában mutatta meg alakját – Fotó

Ál- dásdus termésünk van az idén. Bagothay Károly halmii szol- gabiró, ma tartja eljegyzését Halmiban, Nagy Margit kisasszonynyal. Fechtel János titkár indít­ványára elhatároztatott s egyhangúlag kimonda­tott, hogy az elhunyt alelniiknok l r.

Farkas An­talnak érdepieit jegyzőkönyvileg megörökítik s a gyászoló 51 és fogyniuk kell oz részvétiratot intéznek. Az egylet ügyeinek intézésével az összehívandó köz­gyűlésig Dr. Fechtel János bízatott meg. Örömmel ér­tesülünk, hogy a függetlenségi párt ismét sza­porodott egy képviselővel.

Még pedig Kossuth-párti 79 és Ugron-párti A sza- badelvüpárt jelöltje, Dobieczky Sándor győzött Warga Kossutpártival szemben, ami a választó­kat roppant elkeserítette s kihágásokra is ra­gadta.

Valóságos harcz folyt a katonaság és a polgárság között Debreczen utczáin az éjjeli órák­ban.

Fogynia kell Ronaldónak

Este hat órakor kihirdették, hogy Dobieczky Sándor szabadclvüpártit szótöbbséggel meg­választották. Nagy néptömeg összeütközött a hu­szárokkal, kővel dobálta a katonákat és rendő­röket, a kik kivont karddal a tömeg köze ron­tottak. Három katonatiszt és sok közkatona sú­lyosan megsebesült, a tömeg közt 60—80 súlyos sebesült van. Az utczákon valóságos harcz folyt. A városháza, királyi tábla és néhány száz ma­gánház ablakait az utczáról fölszedett kövekkel bezúzták A kis vasút egy urinőt elgázolt, a ki nyomban meghalt.

A Fő-utczán az üzleti kiraka­tokat is beverték.

Fogynia kell Ronaldónak - Blikk

Az egész helyőrség talpon van. Este nyolcz órakor a zavargó tömeg még nem oszlott el, A letartóztatottak száma több százra füg­— Amerika pénze. Jelenlegnégyszazkilencz- venhat millió aranydollárt őriznek az amerikai állampénztárban, egy részét a washingtoni köz­ponti pénztárban, a többit a newyorki pinezékben.

51 és fogyniuk kell féljen a fogyástól

És hogy őrzik! A washingtoni kincstár úgynevezett aranykamrája négy emeletnyire van a föld alá ásva; tiszta gránittömbök burkolják a kamarát s belül hajópánczéllal van bevonva, — ebben még egy pánczélburkolás.

A bejárás kapuja kettős, százhúsz tonna súlyú mindenik, s olyan lakat van rajtuk, amely csak előre megállapított bizonyos órában, bizonyos perczben s bizonyos másodpercz- ben nyílik, és amikor kinyílik, ezt 51 és fogyniuk kell csen­getés jelzi az összes washingtoni rendőrállomá­sokon.

Szatmár, ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

A saári biró és fia szavazás után békésen hazafelé mentek, de Tótfalu alatt a Luby embereivel össze­szólalkoztak, s a saári bírót úgy elverték, hogy életben maradásához igen kevés a remény. Fodor Gyula tanár elnök vezetése mellett hétfőn délután tartotta alakuló közgyűlését.

Megválaszttattak : titkár: Csomay Győző VH o. Csóka igazgató betegsége folytán lemondott az igazgatóságról s igy a társulat a nméltóságos belügyminister ur, valamint az orsz.

A társulat teljes erejéből arra fog törekedni, hogy nevesebb újdonságok beszer­zése és precis előadások által a közönség töme­ges pártfogását megnyerje.

Fogynia kellett a szerepért

Fechtel János szatmári főgymn. Csütrtökön éjei 1 I óra után ismét a vörös kakas ütötte fel fejét városunknak né­meti részén, a kir.

51 és fogyniuk kell lefogy bethel s30

Szerencsére épület a küzelben nem volt, igy nagyobb szerencsétlenség nem történt. Hogy mi okból gyűlt fel azt nem lehet tudni. A véderőről szólló Felhivatnak tehát Szatmár­németi szab kir. Füredi Ignácz, budapesti gyakorló-tanitó és képzőtanár, jó nevű nyelvész­nek két szakértelemmel irt müve jelent meg : 1 Magyar rimszótár.

51 és fogyniuk kell kj apa fogyás

Az előbbinek 1 kor. Az 51 és fogyniuk kell dr. Simonyi Zsigmond, akadémiai tag és egyetemi tanárnak, a jeles nyelvtudósunk, a másik Rákossi Jenőnek, a kiváló írónak és tudósnak van ajánlva. Mindkét mii fáradságos, zajtalan munkálkodásának jeles gyümölcse ; tudományos színvonalon állanak, ottho- logia szempontjából nagyon becsesek. A gazdag tehetségű nyelvész bizonyára még több ily müvei fogja gyarapítani a magyar nyelvészet-tudomá­nyát.

Számos elbeszélés, mese van még azonkívül a lapban, legjobb Íróink­tól, Pósa bácsi pedig szebbnél-szebb versekből egész gyöngyfüzért nyújt.

[TOP 10] FURCSA TALÁLMÁNY ✔ Amit Neked Is Látnod Kell! [LEGJOBB]

A gyermekvilág gyönyö­rűsége Az Én Újságom, mely immár tizenkettedik évfolyamát is dicsőséggel elérte. Az Én Újságom a legolcsóbb gyermeklap Magyarországon, de egy­szersmind a legnagyobb és legtartalmasabb is.

Előfizetési ára negyedévre két korona. Mutatvány- számot ingyen küld a kiadóhivatal: Singer, és Wolfner, BudapostjrAndrássy-ut Felelős szerkesztő : Dr. Törseök Károly.

  • Miért nem fogyhatok 60 után
  • Lefogy 32 hetes terhes
  • Nógrád. március ( évfolyam. szám) | Könyvtár | Hungaricana
  • Keleti Andrea bevállalta, 51 évesen fürdőruhában mutatta meg alakját – Fotó
  • Hogyan tudok fogyni mozgás nélkül

Laphdajdonosok: Kálik és Szeremy. Nélkülözhetetlen, felúlmumatatlan, hatáss csalhatatlan!

51 és fogyniuk kell fogyás gyors 4 égés

Kivitel minden országba. A legmegbízhatóbb, legjobb az egész világon hires és keresett hátíszer a Thierry A. Thíeir-y ia PrajpsíLi j jV. Évi termelés kimutathatólag 6 millió palaczk, Postán bérmentve 12 kis- vagy 6 nagy palaczk 4 korona. Szétküldés csak készpénzre történik. Az ope- rácziót evvel többnyire lejeslegessé teszi. E csuda irral egy régi 15 éves.

51 és fogyniuk kell 717 fogyás szabály

Antiszeptikus hatású, gyorsan enyhitöleg és csillapitólag hat, rövid időn pedig teljes gyógyulást eredményez mindennemű gyuladásoknál és sebeknél.

To­vábbá gyorsan lágyító és szétoszlató, és biztosan megszabadít még olyan mélyen behatolt ideges testektől — Egy tégely bérmentve 1 korona 80 fillér, csak kész­pénz ellenében. Nagyobb rendelésnél olcsóbb.

51 és fogyniuk kell mitől fogy a karja

Kimutatható évi termelés Utánzatoktól óvakodni kell, és szigorúak ügyelni a tégelyen beégetett ezen ezégjegyzésre: Apotheke zum Schutz ngel des A. Kapható: Török J.