Iskolai szabályzat

Jelentkezés és beiratkozás

A jelentkező telefonon vagy személyesen is jelezheti beiratkozási szándékát. A beiratkozás a tandíj befizetésével érvényes. Jelentkezőnek joga van egyszeri alkalommal, bármelyik csoportos oktatáson 1 alkalmat ingyenesen megtekinteni. Bármely kurzushoz való csatlakozás első feltétele az előzetes írásbeli és szóbeli szintfelmérés (kivéve kezdő csoport).

Tanfolyami díjak és a részvétel feltételei

Iskolánkban lehetőség van csoportos oktatásra és magánórákra. Az oktatás intenzitása lehet: intenzív (heti 15-20ó), fél-intenzív (heti 4-8ó) illetve egyedi igényekhez igazodó. A maximális csoport létszám 14 fő. Az árképzés minden esetben az ügyvezető igazgató hatáskörébe tartozik. A tandíj a kurzuskönyvek árát nem tartalmazza.

A résztvevő kizárólag a tanfolyami díj befizetés után vehet részt az órán, kivéve próbaóra alkalmával. Ez vonatkozik a részletben fizetőkre is. Résztvevő tanfolyamra való jelentkezésekor a befizetéssel egy időben megtörténik regisztrálása a tanfolyami naplóba. Adatait a felnőttképzési szerződés elkészítéséhez kérjük közölni az ügyfélszolgálati munkatárssal (jelentkezési lap kitöltése). Az adatok bármilyen változása esetén 3 napon belül értesíteni kérjük az ügyfélszolgálatot.

A folyamatos oktatás érdekében a következő modul tandíja a modul utolsó napján fizetendő, de legkésőbb az ezt követő nap 12 órájáig. A modul indulása az előzetes befizetések számától függ. Minimum résztvevői létszám 6 fő, ennek hiányában a mindenkori, csoportlétszámtól függő tanfolyami díj összege mérvadó.

Amennyiben a kurzus megkezdése után, egy, a vezető tanár által jóváhagyott, másik szintű tanfolyam válik szükségessé, a befizetett összeg felhasználható az új tanfolyami díj befizetésénél. Abban az esetben, ha az intézmény hibájából hiúsul meg a képzés, a tandíj teljes összegét résztvevő felhasználhatja egy következő tanfolyami befizetésnél, ill. amennyiben ezzel a lehetőséggel nem él, úgy az intézmény köteles a teljes befizetett összeget visszafizetni.

Amennyiben a képzésben résztvevő tanfolyamát munkáltatója fizeti, a tanfolyami díjakra és a részvétel feltételeire a megrendelővel kötött szerződésben foglaltak az irányadók.

Pontosság

A tanórákat pontosan kezdjük, illetve fejezzük be. A résztvevő köteles a képzésre minden alkalommal pontosan érkezni.

Az órák menete

Az órák közt kb. 60-70 percenként, 10 perces szünetet tartunk. Mobiltelefonok használata a tanórákon TILOS! Résztvevő az óra vége előtti távozásával nem zavarhatja meg az órát. Résztvevő köteles minden órára magával hozni tankönyveit és az órákra szükséges felszerelést. A tankönyvek jogvédettek, ezért fénymásolt tankönyvek használata nem megengedett. Az órákon csak a tankönyvkiadók által forgalmazott, nyomtatott könyvek, munkafüzet és a tanártól kapott fénymásolatok használhatók. A tantermekben elhelyezett leltári íven szereplő berendezési tárgyakat a termekből kihozni nem megengedett. A tanóra befejezése után az elmozdított berendezési tárgyak eredeti állapotba történő visszaállítása a résztvevők feladata.

Hiányzás

A megengedett hiányzás a tanórák 10 %-a, ennél nagyobb mértékű hiányzás konzultációval történő pótláson keresztül megengedhető, ha a képzett a többi képzettnek a programmal összhangban levő tanulási érdekeinek megsértése nélkül és azonos tudásszinten a többi képzettel egyazon csoportban tanítható. Csoportos képzés esetén az egyes hiányzásokat a tandíj meghatározásánál nem tudjuk figyelembe venni. Amennyiben a résztvevő, önhibáján kívül, huzamosabb ideig (két héten túl) nem tud részt venni a tanfolyamon (pl. betegség), a le nem hallgatott órák díjának esetleges más tanfolyamon való felhasználásáról, (vagy harmadik személyre való átruházásáról) kizárólag az iskola igazgatója dönthet. Erre való igényét kérjük, az ügyfélszolgálaton jelezze.

Óra elmaradása

Amennyiben az iskola hibájából marad el óra, így az elmaradt órák egy későbbi időpontban kerülnek megtartásra.

Tananyagpótlás

Hiányzás esetén a résztvevőnek lehetősége van az órák pótlására egyéni konzultáció keretében, melynek díja: 3000,-Ft/60’. Abban az esetben, ha egy adott csoportból több résztvevő vesz részt a konzultáción, úgy ennek díja: 4000,-/60’, mely arányosan megoszlik.

Felkészülés és záróvizsgák

Résztvevő köteles a tananyagot folyamatosan legjobb tudása szerint elsajátítani, az otthoni felkészülésnek hiánytalanul eleget tenni, a tanfolyami rész- és záróvizsgáin részt venni. A tanfolyam moduljai írásbeli és szóbeli vizsgával zárulnak. A képzettnek a tanárral és a csoport többi tagjával való együttműködési készsége valamint a számonkérések alkalmával az adott képzés moduljára vonatkozóan legalább 60%-os eredmény elérése. A tanfolyam sikeres elvégzéséről a résztvevő részére Tanúsítványt állítunk ki.

Panaszok

A képzéssel kapcsolatban beérkezett reklamációkat, panaszokat minden esetben írásban kell rögzíteni. Az iskola valamennyi reklamációt a panaszkezelési űrlapon rögzíti. Abban az esetben, ha egyéni igényét, panaszát kizárólag az iskola vezetője (Bácskai Zsuzsanna) tudja orvosolni, az ügyfélszolgálaton erre előre egyeztetett időpontban.

Biztonsági szabályok

Résztvevő köteles az általános biztonsági, közegészségügyi, a munka - és balesetvédelmi, az óvó - és egészségügyi, valamint a tűzvédelmi rendszabályokat betartani, és az iskola valamint más résztvevők vagyontárgyaiban, testi és lelki épségében bárminemű károkozásért felelősséget vállalni.

Jelen iskolai szabályzat a felnőttképzési szerződés szerves részét képezi. A szerződés aláírása a szabályzatban foglaltakkal való egyetértést feltételez.

Jelen szabályozás 2014.09.01-től érvényes.

Tanfolyamok

Vizsgák

Unitanoda+

Hírek