Vizsgaszabályzat

A vizsga

 • A Magyarországon szervezett Euroexam (Euroexam egynyelvű általános, Euroexam kétnyelvű általános és EuroPro egynyelvű üzleti szaknyelvi, EuroPro kétnyelvű üzleti szaknyelvi) vizsgákra vonatkozó tartalmi, formai és értékelési előírások részletesen a Vizsgaszabályzat: Vizsgáztatás és vizsgaszervezés az Euroexam nyelvvizsgákon című, valamint az Euroexam Nyelvvizsga Központ (Vizsgaközpont) egyéb szakmai kiadványaiban találhatók. A Vizsgaszabályzatokban leírtak a vizsga lebonyolításával foglalkozók számára és a vizsgán résztvevők számára egyaránt kötelezően érvényesek.
 • Az Euroexam Nyelvvizsga Központ minden egyes vizsgatípushoz (Euroexam egynyelvű, Euroexam kétnyelvű, EuroPro egynyelvű, EuroPro kétnyelvű) követelményrendszert és vizsgaleírást biztosít.
 • Az Euroexam és EuroPro vizsgákat három szinten (B1 – államilag akkreditált alapfok, B2 – államilag akkreditált középfok, C1 – államilag akkreditált felsőfok) lehet letenni.
 • A komplex kétnyelvű vizsga öt vizsgarészből, a komplex egynyelvű vizsga pedig négy vizsgarészből áll.
 • Jelentkezni írásbeli, szóbeli illetve komplex (az „írásbelit” és „szóbelit” egyaránt magába foglaló) vizsgára lehet.
Az „Írásbeli” vizsga részei:
 • Közvetítés (csak kétnyelvű vizsga esetén)
 • Olvasott szöveg értése
 • Íráskészség
A „Szóbeli” vizsga részei:
 • Hallott szöveg értése
 • Beszédkészség

Vizsgára való jelentkezés

 • A vizsgázó az Euroexam Nyelvvizsga Központban, illetve bejelentett vizsgahelyein jelentkezhez vizsgára személyesen, elektronikusan (online módon), faxon vagy levélben. A vizsgára történő jelentkezés kizárólag vizsgadíj befizetésével együtt tekinthető érvényesnek.
 • A rendes jelentkezési időszak - általános szabály szerint - a vizsganap előtt 4 héttel zárul le (jelentkezési határidő). Határidőn túli jelentkezést legkésőbb a vizsgát megelőzően 2 héttel (pótjelentkezési határidő) van lehetőség. A rendes jelentkezési határidőn túli jelentkezést külön eljárási díj ellenében fogad el a Vizsgaközpont. A pontos jelentkezési határidőket a vizsganaptár tartalmazza.
 • A végleges jelentkezési határidőt követően (pótjelentkezés lejárta után) már nem lehet jelentkezni vizsgára.

A vizsgára való jelentkezés feltételei

 • A vizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltő személy jelentkezhet.
 • A jelentkezés meghatározott típusú, szintű és nyelvű vizsgára történik.
 • A mindenkor érvényes vizsgadíjakat a Vizsgaközpont honlapján teszi közzé.
 • A vizsgázó jelentkezési lapján jelöli meg a választott vizsgarendszert (Euroexam egynyelvű, Euroexam kétnyelvű vagy EuroPro egynyelvű, EuroPro kétnyelvű), típust (írásbeli/szóbeli/komplex) és nyelvet (angol/német). Az érvényes jelentkezés leadását követően a választott vizsga adatain a pótjelentkezési határidőig lehet változtatni külön eljárási díj ellenében. A pótjelentkezési határidőt követően nincs mód a választott vizsga adatainak és helyszínének módosítására.
 • A vizsgázó, a jelentkezési lapján megadott vizsgarendszer és –típus szerinti vizsgán való részvételre jogosult. A vizsgarendszerek és –típusok a végleges jelentkezési határidőt követően nem átjárhatóak, nem módosíthatóak.
 • A vizsgázó nem kötelezhető szintfelmérő teszt megírására és egyéb megszorítások alkalmazásával sem zárható ki a vizsgáról.
 • A Vizsgaközpont és az Euroexam vizsgahelyek egyaránt lehetőséget biztosítanak a vizsgázó részére, hogy akár az Euroexam Nyelvvizsga Központ által készített próbavizsga feladatsorok segítségével, akár más módon, megismerhesse a vizsgát.

Vizsgadíj és fizetési feltételek

 • Az Euroexam Nyelvvizsga Központ által kibocsátott vizsganaptárban minden vizsgatípus ára megtalálható az adott évre vonatkozóan. A Vizsgaközpontnak, indokolt esetben jogában áll az előzetesen publikált vizsgadíjak módosítása, melyet a vizsgahelyek ügyfélszolgálatán és a Vizsgaközpont honlapján tesz közzé. A vizsgadíj esetleges módosítása a már lezárult, érvényes jelentkezéseket nem érinti.
 • A vizsgadíj készpénzben, postai vagy banki átutalással egyenlíthető ki. A vizsgadíj befizetési határideje megegyezik a jelentkezési határidővel.
 • Készpénzes vizsgadíj befizetésről áfás számlát a vizsgahely, a befizető kérésére, kizárólag a befizetéskor tud kiállítani.

Fogyatékos jelentkezők

 • A fogyatékosság fajtájától és súlyosságától függően egyszerűsített vizsgák letételére lehetőség van, azonban a Vizsgaközpont minden esetet egyedileg bírál el. Az egyedi elbírálás feltételeiről a Vizsgaközpont a jelentkezést követő 5 munkanapon belül a vizsgázót tájékoztatja.
 • A jelentkezést és a vizsgát követően a Vizsgaközpont tudomására hozott fogyatékosságot, vagy egyéb, a vizsgázó teljesítményét befolyásoló körülményt, a vizsgaszervezés és az értékelés során nem tudunk figyelembe venni.
 • A fogyatékosság figyelembevételéhez a jelentkezési lappal együtt leadott három hónapnál nem régebbi orvosi igazolás, vagy szakvélemény szükséges. A három hónapnál nem régebbi igazolás alól kivételt képez az az eset, amennyiben az orvosi igazolás, vagy szakvélemény végleges fogyatékosságról, vagy maradandó állapotról szól. Diszlexia, diszgráfia esetében kivétel a három hónapnál nem régebbi igazolás alól az a szakvélemény, mely a vizsgázó 14. életévét követően készült.

Vizsgaidőpontok

A vizsgák kijelölt időpontjait, valamint az egyes vizsgákhoz tartozó pontos jelentkezési határidőket a Vizsgaközpont az adott naptári évre vonatkozó vizsganaptárban teszi közzé. A Vizsgaközpontnak, indokolt esetben, jogában áll az előzetesen publikált időpontok módosítása, melyet a vizsgahelyek ügyfélszolgálatán és saját honlapján tesz közzé.

 • Különleges esetekben, a Vizsgaközpont további vizsgaidőpontokat jelölhet ki, ezek a rendkívüli időpontok, amelyekhez azonban nem kapcsolódik különleges jogosultság.
 • A szóbeli vizsga napja általában megegyezik az írásbeli vizsganappal, különleges esetekben azonban, az adott vizsgaidőszakon belül, attól eltérhet.
 • A vizsga pontos helyszínéről és időpontjáról külön értesítést nem küldünk. Ezekről kizárólag az egyéni online fiókban lehet tájékozódni legkorábban a vizsga előtt 10 nappal.

Vizsgahalasztás, vizsgadíj visszatérítés

 • Vizsgát halasztani nyomós személyes, vagy orvosi indokkal (hirtelen megbetegedés, haláleset a családban) lehet, legkésőbb a vizsganapot megelőző utolsó munkanapon, az adott vizsgahely ügyfélszolgálata szerinti munkaidőben.
 • Vizsgadíj visszatérítésére ugyancsak a fenti okokra való hivatkozással, a fenti határidőt megelőzően van lehetőség. Egyéb esetben a vizsgadíj visszatérítésére nincs lehetőség.
 • Vizsgát halasztani maximum két alkalommal lehet, de minden alkalommal új jelentkezési lapot kell kitölteni.
 • Mind halasztás, mind vizsgadíj visszafizetés esetében a vizsgadíj 20%-át kezelési költség címén felszámítjuk.
 • Vizsgadíj visszafizetésre kizárólag a befizetést igazoló pénztárgép bizonylat (blokk), vagy áfás számla ellenében van mód.
 • Amennyiben valakit nem megfelelő vizsgázói magatartás miatt a vizsgáról kizárnak, a vizsgadíj visszafizetésre nem tarthat igényt, vizsgáját nem halaszthatja.

A vizsgák értékelése

 • A sikeres vizsga feltétele az összesített legalább 60%-os eredmény, valamint az egyes vizsgarészeken (Olvasáskészség, Íráskészség, Közvetítés, illetve Hallott szöveg értése és Beszédkészség) külön-külön minimálisan elért 40%-os eredmény. A vizsgaeredményeket a Vizsgaközpont egész számra kerekítve adja meg.
 • A vizsga sikerességének meghatározásához az egy vizsgaidőszakban adott vizsgatípusba tartozó valamennyi vizsgarészen elért eredményt együttesen kell figyelembe venni a fentiek szerint.
 • Amennyiben a vizsgázó valamely (a vizsgája részét képező) vizsgarészt önkényesen nem ír meg, vagy azon nem vesz részt, úgy vizsgája érvénytelen. Kivétel ez alól, ha komplex vizsga esetében az önkényesen meg nem írt vizsgarésztől függetlenül az írásbeli vagy szóbeli részvizsga külön értékelhető.

Érvénytelen vizsga esetében a Vizsgaközpont nem köteles kijavítani a megírt vizsgarészeket. Kivétel a fentiek alól a vizsgázó különösen indokolt akadályoztatása, melyet a vizsga során a vizsgafelügyelőnek jelzett és az a jegyzőkönyvben rögzítésre került.

Vizsgázói magatartás

 • A vizsgázói magatartásra vonatkozó előírások a Tudnivalók vizsgázók számára című dokumentumban szerepelnek.
 • Nem megfelelő vizsgázói magatartáson értendő minden olyan tevékenység vagy annak szándéka, mely jogosulatlan előnyt nyújthat akár saját maga akár másik vizsgázó számára.
 • Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán a vizsgázó köteles személyazonosságát hitelt érdemlően (érvényes személyi igazolvány, kártya formátumú jogosítvány, útlevél) igazolni. Amennyiben a személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel, a vizsga szervezője további fényképes igazolvány bemutatását kérheti a vizsgázótól.
 • Nyomtatott szótár használata minden vizsgarészen (közvetítés, olvasott szöveg értése, íráskészség, hallott szöveg értése) megengedett, illetve a szóbeli vizsgára való felkészüléshez is. Hangzó anyag lejátszása alatt a szótár használata szigorúan tilos!
 • Azok a vizsgázók, akik másolnak, puskázni próbálnak, vagy egyéb meg nem engedett segédeszközt használnak, kizárhatók a vizsgáról, teljes vizsgájuk érvénytelennek minősül. A kizárás tényét annak indoklásával együtt, a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
 • Amennyiben másolás, személycsere gyanúja merül fel a vizsgán vagy azt követően, a résztvevők meghallgatását és a fentiek bizonyítását követően az Euroexam Nyelvvizsga Központ jogosult az adott vizsgát illetve annak eredményét érvényteleníteni.
 • A vizsgák alatt fénykép, illetve a beszédkészség vizsgarészről videofelvétel készülhet, melyek a vizsgaközpont honlapján, Facebook oldalán megjelenhetnek. A felvételeket Vizsgaközpont oktatási célokra felhasználhatja. Amennyiben a felvétel elkészítéséhez vagy a felhasználáshoz a Vizsgázó nem járul hozzá, kérjük írásban jelezze a Vizsgaközpont felé.

A vizsgák látogatása

Az Euroexam nyelvvizsga nem nyilvános. Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület, a Vizsgaközpont képviselői, valamint az általuk megbízott személyek azonban előzetes értesítés nélkül megjelenhetnek a vizsgákon, a vizsga befolyásolására ugyanakkor nincs lehetőségük. A látogatás tényét és idejét a Vizsgajegyzőkönyvnek tartalmaznia kell.

Adatvédelem

A vizsgáztatásban résztvevőket kötik az adatvédelmi törvények, előírások. A vizsgára történő jelentkezéshez kapcsolódó adatok a jelentkezési lapon megjelölteken és a Vizsgaszabályzatban meghatározottakon kívül más célra nem használhatóak fel.

Eredmények és bizonyítványok

 • A jelentkezéskor választott vizsga típusa, valamint az elért eredmények függvényében a Vizsgaközpont bizonyítványokat ad ki következők szerint.
 • Sikeres komplex vizsga esetén a vizsgázó magyar állami és nemzetközi bizonyítványt kap. Az egyes vizsgarészeken külön elért eredményt a nemzetközi bizonyítvány tartalmazza.
 • Sikeres „írásbeli” vizsga esetén a vizsgázó „államilag elismert írásbeli”, sikeres „szóbeli” vizsga esetén pedig „államilag elismert szóbeli” bizonyítványt kap. Nemzetközi bizonyítványt ezekben az esetekben a Vizsgaközpont csak a vizsgázó külön kérésére állít ki.
 • Amennyiben a vizsgázó komplex („írásbelit” és „szóbelit” is tartalmazó) vizsgaeredménye sikertelen, de vagy az írásbeli, vagy a szóbeli vizsgába tartózó vizsgarészeket sikeresen letette, akkor „államilag elismert írásbeli” vagy „államilag elismert szóbeli” bizonyítványra jogosult. Nemzetközi bizonyítványt ezekben az esetekben a Vizsgaközpont csak a vizsgázó külön kérésére állít ki.
 • A vizsgaeredmények a vizsgát követő 20-ik munkanapot követően, a vizsgázó egyéni kódja alapján a Vizsgaközpont honlapján, vagy a vizsgát szervező vizsgahelyen kifüggesztett eredménylistákból tekinthetők meg.
 • A sikeres vizsgát tett hallgatók által fel nem vett nyelvvizsga bizonyítványokat a Vizsgaközpont és a Vizsgahelyek a vizsga időpontjától számított két évig kötelesek megőrizni.

Eredmények megőrzése, archiválás, elírások javítása

Az Euroexam Nyelvvizsga Központ a vizsga napjától számított három évig őrzi a vizsgadolgozatokat, a javítással, valamint a szóbeli vizsga értékelésével kapcsolatos iratokat.

 • A Jelentkezési lapon szereplő személyes adatok kerülnek a nyilvántartásba, és ennek megfelelően a bizonyítványba. Amennyiben a vizsgázónak felróható okból hibás adat kerül a bizonyítványba, az újranyomtatás térítési díj ellenében kérhető.
 • Amennyiben a bizonyítványban névelírás történik, vagy bármely más adat a Vizsgaközpontnak felróható okból hibásan került a dokumentumra, térítési díj fizetése nélkül új bizonyítvány kérhető.
 • Bármely fenti okból kifolyólag hibásan kiállított nyelvvizsga bizonyítvány újranyomtatása kizárólag a vizsgaidőponttól számított egy naptári éven belül kérelmezhető. Egy évet követően a bizonyítvány helyesbítésére a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központtól igényelhető hatósági igazolás.
 • Hibásan kiállított bizonyítvány javítása érdekében az eredeti bizonyítvány(oka)t, valamint a helyes adatok igazolására szolgáló dokumentumok bemutatását követően annak másolatait csatolni kell.

Felülvizsgálati kérelem, jogorvoslati lehetőségek

 • Amennyiben a vizsga során olyan rendellenességet tapasztal, amely a vizsga szabályos és eredményes lebonyolítását érdemben befolyásolja, azt haladéktalanul jeleznie kell a teremfelügyelőnek vagy a vizsgatitkárnak, valamint kérnie kell az esemény vagy körülmény jegyzőkönyvezését. A jegyzőkönyvezett eseményeket a vizsgaközpont minden esetben kivizsgálja. A vizsga során nem jegyzőkönyvezett esetleges rendellenességeket utólagos bejelentés esetén nem áll módunkban kivizsgálni.
 • A vizsgaeredménnyel szemben a vizsgaeredmények közzétételét követő 15 munkanapon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A felülvizsgálati kérelmet első fokon a Vizsgaközpont vezetője/igazgatója bírálja el a kérelem beérkezését követő naptól 15 napon belül.
 • A 137/2008. (V.16.) Rendelet 2011. március 27-én hatályba lépett módosítása valamint az Oktatási Hivatal 2011. május 13-i állásfoglalása szerint az értékeléssel kapcsolatos felülvizsgálatot külön díj ellenében lehet kérni. Az aktuális díjak a Vizsgaközpont honlapján megtekinthetők.
 • Felülvizsgálati kérelmet, fellebbezést benyújtani kizárólag a honlapról letölthető, a Vizsgaközpont által kiadott nyomtatványon lehet, a hivatkozás pontos megjelölésével, személyesen, elektronikusan vagy postai úton a Vizsgaközpontba. Kérelmet kizárólag a befizetési bizonylattal együtt áll módunkban elfogadni. Ennek elmulasztása esetén a Vizsgaközpontnak jogában áll a fellebbezést figyelmen kívül hagyni. Minden esetben a kérelmező felelőssége meggyőződni arról, hogy a kérelem beérkezett a Vizsgaközpontba.
 • A Vizsgaközpont vezetőjének határozata ellen a vizsgázó a döntés közlésétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással.
 • A határidők elmulasztása esetén nincs jogorvoslati lehetőség.
 • A megtekintés minden esetben kizárólag az előre meghirdetett, a konzultáció azonban előre egyeztetett időpontban történik kizárólag az Euroexam Nyelvvizsga Központban.

A vizsgadolgozat megtekintése

 • Vizsgamegtekintés: A vizsgázó, valamint törvényes képviselője az írásban teljesített vizsgafeladatait, a feladatok megadásával és az értékelési útmutatóval, valamint szóbeli teljesítményének értékelő lapját megtekintheti. A vizsgamegtekintés időtartama 45 perc.
 • Konzultáció: A vizsgázónak, valamint törvényes képviselőjének lehetősége van – a Vizsgaközpont által kijelölt, szakképzett vizsgáztató nyelvtanár segítségével – kijavított dolgozatának részletes elemzésére. Az egy tanóra (45 perc) időtartamú szolgáltatás során a dolgozat legjellemzőbb problémái, hiányosságai kerülnek diagnosztizálásra, a vizsgázó személyre szabott tanácsokat kap a további felkészüléshez. A konzultáció mindenkor érvényes díját a Vizsgaközpont honlapján teszi közzé.
 • Mindkét esetben a vizsgázó kizárólag saját megoldásairól kézzel jegyzetet készíthet, azonban a dolgozat nem vihető el, fénymásolására, vizsgadolgozat lefényképezésére nincs lehetőség. A jegyzetek készítése során teljes vizsgafeladatok másolása nem engedélyezett.
 • A megtekintés és a konzultáció iránti kérelmet, a weboldalról letölthető, aktuális nyomtatványon kell bejelenteni (személyesen, postán, faxon, vagy elektronikus úton) a vizsgaeredmény kihirdetését követő 5 munkanapon belül kell jelezni az Euroexam Nyelvvizsga Központ Ügyfélszolgálatán.
 • A 137/2008. (V.16.) Rendelet 2011. március 27-én hatályba lépett módosítása, valamint az Oktatási Hivatal 2011. május 13-i állásfoglalása szerint az értékeléssel kapcsolatos felülvizsgálatot külön díj ellenében lehet kérni. Az aktuális díjak a Vizsgaközpont honlapján megtekinthetők. Kérelmet kizárólag a befizetési bizonylattal együtt áll módunkban elfogadni. Ennek elmulasztása esetén a Vizsgaközpontnak jogában áll a fellebbezést figyelmen kívül hagyni. Minden esetben a kérelmező felelőssége meggyőződni arról, hogy a kérelem beérkezett a Vizsgaközpontba.
 • A határidő elmulasztása jogvesztő következménnyel jár.
 • A megtekintés és a konzultáció minden esetben előre egyeztetett időpontban történik kizárólag az Euroexam Nyelvvizsga Központban.

Felelősség

 • Euroexam nyelvvizsgákat kizárólag az Euroexam Nyelvvizsga Központ valamint az általa jóváhagyott, és az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál hivatalosan bejelentett, vizsgahelyei szervezhetnek.
 • A vizsgahely felel a vizsga megszervezéséért, lebonyolításáért, beleértve a jelentkezéseket, a vizsgák lebonyolítását, az eredmények közzétételét és a bizonyítványok kiadását.
 • A vizsgákról írásos jegyzőkönyv készül, melyet a Vizsgaközpont archivál.

Vizsgáztatói jogosultság

 • Kizárólag az Euroexam Nyelvvizsga Központ által kiadott érvényes vizsgáztatói jogosítvánnyal rendelkezők vizsgáztathatnak.
 • A vizsgáztató tanár saját tanítványait, rokonait, ismerőseit és üzletfeleit semmilyen körülmények között sem vizsgáztathatja.

Az írásbeli vizsga

 • Az Euroexam nyelvvizsga egynyelvű, illetve kétnyelvű változatára jelentkezett vizsgázók a vizsgát közös szervezésben, együttesen teszik le. Ez alól az írásbeli vizsga Közvetítés vizsgarésze kivételt képez, melyet csak a kétnyelvű Euroexam vizsgára jelentkezett vizsgázók írnak meg.
 • Az írásbeli vizsgát a vizsgahely által kijelölt, erre felkészített személy felügyeli.
 • A vizsgafelügyelő csupán a szervezésre vonatkozó információt adhat. A vizsgaanyaggal kapcsolatos tartalmi segítséget (értelmezést, tájékoztatást, magyarázatot) nem nyújthat.
 • Az írásbeli vizsga válaszlapjain kizárólag kék és fekete színű toll használata engedélyezett.
 • A feleletválasztós válaszlapokon egyértelmű „X”-szel kell jelölni a helyes választ. A megjelölt választ áthúzni vagy javítani szigorúan tilos.

A szóbeli vizsga

 • A szóbeli vizsga Beszédkészség vizsgarészének bizonyos feladataiban a vizsgázók párban/csoportban vizsgáznak.
 • Beszédkészség vizsgarészen minden Euroexam vizsgán két vizsgáztató működik közre. A vizsga végeztével a vizsgáztató a szempontrendszer alapján globális értékelést ad, az értékelő négy szempont alapján külön-külön értékel.
 • Vizsgáztatók semmilyen felvilágosítást nem adhatnak vizsgaeredményekről. Az egyetlen hivatalos értesítés a Vizsgaközpont által kibocsátott eredménylap/bizonyítvány.
 • A Beszédkészség vizsgarészről a 33/2014. (II.18.) Korm.rendelet alapján minden esetben hangfelvétel készül, melyet a Vizsgaközpont a vizsgadolgozatokhoz hasonlóan 3 évre archivál.

Vizsgaanyag, egyéb a vizsgán használatos anyagok

 • Valamennyi vizsgaanyag teljes egészében az Euroexam Nyelvvizsga Központ tulajdonát képezi, ezért szerzői jogvédelem alá esik. A vizsgaanyagok és egyéb dokumentumok bárminemű reprodukálása (fénymásolás, digitális felvétel vagy hangfelvétel készítése) szigorúan tilos.
 • A vizsgázók válaszlapjai, egyéb munkáik, az értékelő lapok, vizsgajegyzőkönyvek a vizsgaanyag részét, így a Vizsgaközpont tulajdonát képezik és nem szolgáltathatók ki sem a vizsgázó, sem más, harmadik fél számára.
 • A vizsgát követően minden egyes vizsgaanyagot, ahhoz kapcsolódó iratot, hiánytalanul vissza kell szolgáltatni a Vizsgaközpont munkatársának.

A produktív írásbeli feladatok javítása

 • A produktív készségeket vizsgáló írásbeli feladatokat dolgozatonként két, a Vizsgaközpont által erre a feladatra kiképzett, vizsgáztató szakember értékeli.
 • Amennyiben a vizsga végeredménye a sikerességhez szükséges két százalékon belül van, úgy a produktív feladatokat (Íráskészség, Közvetítés) a Vizsgaközpont fővizsgáztatói ismételten értékelik, a vizsgaeredményt a megismételt értékelés figyelembevételével véglegesítik.

Jelen szabályozás 2014.04.01-től érvényes.

Tanfolyamok

Vizsgák

Unitanoda+

Hírek